Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do MŠ

18. 4. 2020

 

Vážení rodiče,

 

informujeme Vás, že zápisy do mateřských škol proběhnou letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 

  • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku.
  • Doba termínu zápisů je stanovena od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

 

1. Získání přihlášky:

Přihláška do MŠ ke stažení zde.

 

Kdo nemá možnost tisku dokumentů, může si osobně žádost o přijetí vyzvednout ve škole mezi 9.00 - 12.00 hodin, a to nejlépe po domluvě (kontaktní údaje jsou uvedené na úvodní straně webových stránek).

 

2. Vyplnění přihlášky

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

3. Doložení řádného očkování:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Čestné prohlášení k očkování ke stažení zde.

 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde.

 

5. Odevzdání přihlášky

Vyplněnou přihlášku, čestné prohlášení k očkování + kopii očkovacího průkazu a souhlas se zpracováním osobních údajů vložit do obálky.

 

Obálku s písemnými žádostmi a dokumenty je možné zaslat do Mateřské školy Dubnice následujícími způsoby:

 

  1. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“), na adresu ZŠ a MŠ Dubnice, Dubnice 240, 471 26 okres Č.L.
  2. obálku s nápisem "Zápis" vhodit po poštovní schránky, která se nachází u pošty Dubnice
  3. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

 

6. Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Mgr. Jaroslavu Hujkovou. Děkujeme.

 

                                kids-standing-behind-banner-23855906.jpg