Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy).

Zpracování osobních údajů může být také na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Souhlas subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce žáka nebo žák, a to v návaznosti na splnění podmínky rozumové a volní vyspělosti nezletilého (§ 31 občanského zákoníku).

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

ž školní matrika,

ž doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

ž třídní kniha,

ž záznamy z pedagogických rad,

ž kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky atp.

 

 

ž předávání údajů do okresního archivu (zákon o archivnictví),

žpředávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, krajský úřad)

atp.

 

 

ž seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

ž seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

ž seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,

ž jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,

ž kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

ž fotografie za účelem propagace,

ž zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

atp.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 

 

 

 

žpodněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

ž podklady žáků pro vyšetření v PPP,

ž hlášení trestných činů, neomluvená absence

ž údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích atp.

 

 

 

 

 

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině
 6. zajištění školního stravování
 7. poskytování poradenských služeb ve škole
 8. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 9. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 10. výběrová řízení na zaměstnance
 11. pracovněprávní a mzdová agenda
 12. evidence uchazečů o zaměstnání
 13. evidence úrazů
 14. ochrana majetku a osob
 15. prezentace příspěvkové organizace
 16. organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů
 17. projekty, žádosti o dotace
 18. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 19. smlouvy a objednávky služeb

 

Od 1. 5. 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů na Základní škole a Mateřské škole Dubnice, příspěvková organizace Ing. Jiří Hauzer.

Kontakt:

E-mail: hauzer@volny.cz

Tel. 602 531 319

 

 

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány Základní školou a Mateřskou školou Dubnice, fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

ZŠ a MŠ Dubnice, příspěvková organizace nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.