Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Dubnice - Mateřská škola

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

 

Zřizovatelem školy je Obec Dubnice, která zřizuje mateřskou školu jako součást příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dubnice s celodenním provozem. Mateřská škola je přízemní budova se dvěma třídami s celodenním provozem, který je stanoven na dobu od 5:30 hod do 16:00 hod.

 

Kapacita MŠ: 30 dětí

Právní norma: příspěvková organizace

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Hujková

Telefon MŠ: 487 851 915

E– mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 1. Školní řád MŠ

                                              2. Organizační řád MŠ

                                              3. Režim dne v MŠ

 

AKTUALITY: Opatření k otevření MŠ od 12. 4. 2021

                      Zápis dětí do MŠ 2021   

 

image.jpg

 

POSLÁNÍ ŠKOLY

 

Předškolní vzdělávání je počátečním stupněm veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Jeho posláním, a tím i posláním naší mateřské školy je:

 

zajistit zdravý rozvoj a prospívání každého dítěte,

učit dítě žít ve společnosti ostatních,

přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané,

doplňovat rodinnou výchovu a v případě potřeby zajistit odbornou péči,

maximální individuální péčí dát každému dítěti dosažitelnou úroveň osobního rozvoje jako předpoklad pro pokračování ve vzdělávání na základní škole.

 

 

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

I když je mateřská škola součástí Základní školy a Mateřské školy Dubnice, je umístěna samostatně v jednopatrové vilce nedaleko od budovy školy. Je obklopena oplocenou zahradou sherními prvky, zastřešeným pískovištěm a venkovním altánkem. V samém sousedství je školní i fotbalové hřiště.

 

Budova během roků 2014 2018 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nyní plně splňuje podmínky pro předškolní vzdělávání. Kapacita MŠ je 30 dětí rozdělných podle věku do dvou tříd. Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve dvou hernách, děti odpočívají v samostatné lehárně. Všechny místnosti jsou účelně vybaveny novým dětským nábytkem.

 

V přízemí budovy se nachází kuchyň s jídelnou, koupelna se sociálním zázemím, kancelář a šatny.

 

jidelna.jpg  wc.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

Uspořádání dne upravuje pokyn ředitelky: Režim dne dětí v mateřské škole.

 

Denní program zahrnuje:

základní péči (příjem a propouštění dětí, hygienu, stolování, odpočinek),

hravé činnosti a pohybové aktivity (zdravotně preventivní, spontánní),

činnosti programově řízené (společné, skupinové i individuální).

 

Denní program není striktní, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Děti jsou po celý den v péči učitelek, které se jim plně věnují. Pedagogické vedení směřuje k tomu, aby

poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený,

bylo dbáno na osobní soukromí dítěte a individuální přístup,

byly vytvářeny optimální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí pokynem ředitelky: Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Dubnice.

 

Tento dokument je veřejně přístupný. Podrobnosti o zápisu a další informace získají zákonní zástupci u ředitelky školy, která také vydává rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Vzdělávací program mateřské školy je vytvořen v souladu se záměry Rámcovéhovzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Vychází z požadavků, podmínek a pravidel pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu. Pomáhá vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dítěte na základní škole.

 

Základní myšlenkou našeho programu je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde je podporován zdravý vývoj každého dítěte vprostředí psychické, fyzické a sociální jistoty.

 

Naše mateřská škola se zaměřuje na:

 

výchovu dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí

vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům

podporu duševní pohody, kreativity a sebevyjádření

pomoc při navazování vztahů dětí k ostatním dětem či dospělým

rozvíjení schopnosti dětí učit se a chtít poznávat

získávání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Vzdělávací obsah je zakotven ve Školním vzdělávacím programu Mateřské školy Dubnice „Hrajeme si, zpíváme, nikoho znás nedáme“. Tento program je stanoven pro celou věkovou skupinu 3 (popř. 2) 6 (popř. 7) let společně. Je členěný podle RVP PV do jednotlivých oblastí, které se však vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují.

 

Výchovně vzdělávací cíle jsou formulovány v podobě očekávaných výstupů. Při naplňování těchto cílů vycházíme z reálných možností a podmínek v mateřské škole. Vzdělávací záměry jsou plněny v tematických blocích, jejichž náplň je odvozena z přirozeného cyklu ročních období a událostí s ním spojených. Náročnost a rozsah všech činností jsou přizpůsobeny věku, vývojovým možnostem a individuálním zvláštnostem předškolních dětí.

 

 

PROJEKTY ŠKOLY

 

Mateřská škola se jako součást Základní školy a Mateřské školy Dubnice společně zúčastňuje některých projektů, vhodných i pro předškolní věkovou skupinu. Účast na těchto projektech je pouze nabízená, dobrovolná a je pouze na rodičích, zda nabídky využijí.

Celoroční projekt

Soutěž ve sběru odpadového materiálu (papír, pet lahve, baterie a drobné elektrospotřebiče)

Ozdravné pobyty

Probíhají mimo školu dvakrát ročně týden v zimě a týden v letním období a jsou vhodné i pro předškolní děti, které jsou zcela zapojené se školáky do plnění úkolů týdenního projektu.

Plavecký výcvik

Předškolní děti mají možnost se společně se žáky ZŠ zúčastnit deseti dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole Sport v České Lípě.

Hrátky s angličtinou

Seznámení s anglickým jazykem formou her je součástí ŠVP, probíhá jedenkrát vtýdnu pod vedením učitelky ze ZŠ.