Jdi na obsah Jdi na menu
 


zaskolactvi.jpgPREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (SPJ)

 

Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.

 

Nárůst sociálně patologických jevů mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Proto je důležité zahájit primární prevenci již v době základní školní docházky, žákům poskytnout informace o dané problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. V běžném školním životě si všímáme, že se u žáků vytrácí i běžné projevy slušného chování jako je zdravení dospělých, u mnoha žáků chybí motivace k překonávání překážek.

Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dubnice si, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, klade za cíl formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

 

Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost.

 

Přílohou MPP je Program proti šikanování, který slouží k vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí v naší škole. Program se zaměřuje především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanovaní.

 

Dokumenty ke stažení:

Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dubnice

Program proti šikanování

 

 

Realizace MPP na naší škole

 

rozcestnik.pngŠkola usiluje o vytváření pozitivního klimatu na škole, nestresujícího prostředí a nabízí žákům smysluplné využití volného času bohatou nabídkou zájmových kroužků. Žákům budou nabízeny další aktivity dle aktuálních potřeb a nabídek institucí, se kterými spolupracujeme.

Škola pokládá za velmi důležité, aby úzce spolupracovala se zákonnými zástupci žáků. Zabezpečí jejich informovanost o postojích školy nebo školského zařízení k preventivní strategii a o možnostech intervence v případě selhání jejich dítěte.

 

A. Preventivní činnost ve výuce

Primární prevenci má na starosti třídní učitel, případně další vyučující, protože s jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování či zařazení prvků dramatické výchovy. Výcvik sociálně psychologických dovedností – velký prostor v tomto bodě lze věnovat při výuce výchov. Vhodná je například dramatizace při řešení určitého problému, sociálně psychologické hry zaměřené na sociální dovednosti, zpracování problematických námětů ve výtvarné a pracovní výchově, doplněné vždy rozhovorem a hodnocením (jednotliví učitelé). Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku. V prvních a druhých třídách je primární prevence téměř nedílnou součástí a prolíná se všemi předměty. Školní metodik prevence doporučuje zařadit tato témata a záleží na konkrétním učiteli, zda je do své výuky zařadí.

Všichni zaměstnanci školy budou v běžném, neformálním styku budou působit na zdravý životní styl, zdravé sebevědomí, zodpovědnost, atd.

 

1. ročník

 • osobní bezpečí
 • základní zásady mezilidské komunikace
 • vztahy v dětském kolektivu
 • základní hygienické návyky
 • využití volného času
 • rodina jako bezpečné místo

2. ročník

 • lidské tělo
 • zdraví a jeho ochrana
 • zacházení s léky
 • režim dne
 • vztahy mezi lidmi
 • chování v krizových situacích

3. ročník

 • pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti
 • zdraví a jeho ochrana
 • lidé kolem nás, multikulturní výchova
 • využívání volného času
 • ochrana proti obtěžování cizí osobou

4. ročník

 • lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími
 • životospráva a důsledky nevhodných návyků
 • využívání volného času
 • pojmy z oblasti prevence – šikana a kyberšikana, kriminalita a násilí, návykové látky a závislosti, negativní vliv kouření a alkoholu
 • vztahy v kolektivu

5. ročník

 • domov, rodina, důvěra, vztahy
 • návykové a léčivé látky
 • vztahy v kolektivu
 • komunikace
 • pojmy z oblasti prevence – šikana a kyberšikana, kriminalita a násilí, návykové látky a závislosti, negativní vliv kouření, alkoholu a drog
 • puberta
 • nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi

 

B. Oblast prevence v době mimo vyučování

- harmonogram programu na školní rok 2021/2022

Jedná se o specifické aktivity a programy zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování, které zaujímají významné místo v oblasti prevence organizované mimo vyučovací předměty a v době po vyučování:

 

 1. Zájmové kroužky nabízené školou (viz charakteristika školy) – kroužky se konají každý týden, rozpis zájmových kroužků je zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Preventivní projekt „Sám sebou“  - vícedenní projektové vyučování, preventivní program či pořad uskutečněný v bloku 1 x cca dva měsíce (říjen, prosinec, leden, březen, květen), a to jak v rámci vyučování, tak i volného času žáků.

Zapojení je dobrovolné (ze strany žáků i vyučujících).

 

      Cílem jednotlivých bloků bude:

 • odborně působit na vědomosti žáků, a tím posilovat jejich odolnost vůči škodlivým vlivům, které nevedou ke zdravému a zodpovědnému způsobu života,
 • vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany a přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence,
 • podněcovat uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek, a k uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu.
 1. Ozdravné pobyty - tematicky zaměřené na podporu zdravého životního stylu, na posilování sociálních dovedností, odstraňování nedostatku v psychické regulaci chování (psychosociální cvičení, hry). 
 2. Celoroční projekty (Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby, Kovošrot Děčín).
 3. Jednodenní školní projekty a jednorázové aktivity – projektové dny a aktivity, které se opakují - zaměřené na oblast environmentální výchovy a primární prevence na škole podle aktuální nabídky, možností či nápadů. Olympiády, Den Země, Jízda zručnosti, Cyklistický výlet (září a duben).
 4. Školní družina
 5. Akce pořádané školou či Obecním úřadem Dubnice pro veřejnost v době mimo vyučování - Vítání občánků (listopad), Mikulášská besídka (prosinec), Vánoční trhy ve škole (prosinec), Vánoční zpívání žáků v kostele (prosinec), Ples školy a obecního úřadu (březen), Maškarní ples (březen), Velikonoční zpívání v kostele (duben), Slavnostní zakončení školního roku a závěrečná akademie (červen).
 6. Výlety a exkurze (Ekocentrum Brniště)
 7. Zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží a projektů (průběžně)
 8. Plavecký výcvik – účastní se celá škola v Plaveckém bazénu Sever v České Lípě v termínu od listopadu do konce ledna.
 9. Připomínání mezinárodních a jiných významných dnů (např. 17.10 Světový den úrazů, 11.11. Den proti drogám, apod.)
 10. Dopravní výchova a návštěva dopravního hřiště v České Lípě (4. ročník)
 11. Další osvětová činnost (letáčky, plakáty)

 

Kontakty

Výsledek obrázku pro linka pomoci rodičům

 

Výsledek obrázku pro bílý kruh bezpečí liberec

 

http://www.linkabezpeci.cz/LinkaBezpeci/media/LinkaBezpeciWeb/Share/rodicovska-linka.jpg

 

Česká Lípa

Linka důvěry Česká Lípa: 487 853 210

 

Pedagogicko – psychologická poradna, Česká Lípa