Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt ŠABLONY II.

27. 1. 2020

 

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD.

 

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

 

Zá­klad­ní ško­la a Mateřská škola Dubnice, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce,  je re­a­li­zá­to­rem pro­jek­tu s ná­zvem: ŠA­B­LO­NY II. - ZŠ TGM Roky­ca­ny, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015988 v rám­ci Vý­zvy č. 02_18_063 ŠA­B­LO­NY II., Ope­rač­ní pro­gram Vý­zkum, vý­voj a vzdě­lá­vá­ní (OP VVV).

 

Podpořeno:

Pro­střed­ky Ev­rop­ské­ho so­ci­ál­ní­ho fon­du v rám­ci OP VVV a stát­ní­ho roz­počtu ČR.

 

Anotace projektu:

Cí­lem vý­zvy je pod­po­řit ma­teř­ské, zá­klad­ní a zá­klad­ní umě­lec­ké ško­ly a škol­ská za­ří­ze­ní pro zá­jmo­vé vzdě­lá­vá­ní (stře­dis­ka vol­né­ho ča­su, škol­ní dru­ži­ny a škol­ní klu­by) for­mou pro­jek­tů zjed­no­du­še­né­ho vy­ka­zo­vá­ní. Vý­zva pod­po­ří osob­nost­ně pro­fes­ní roz­voj pe­da­go­gů pro­střed­nic­tvím dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní pe­da­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, vzá­jem­né­ho se­tká­vá­ní a sdí­le­ní zku­še­nos­tí pe­da­go­gů a od­bor­ní­ků z pra­xe, na po­moc ško­lám a škol­ským za­ří­ze­ním pro zá­jmo­vé vzdě­lá­vá­ní při spo­leč­ném vzdě­lá­vá­ní dě­tí/žá­ků/stu­den­tů, a to mož­nos­tí per­so­nál­ní­ho po­sí­le­ní o škol­ní­ho asi­s­ten­ta, škol­ní­ho psy­cho­lo­ga, spe­ci­ál­ní­ho pe­da­go­ga, so­ci­ál­ní­ho pe­da­go­ga, příp. chůvu v ma­teř­ské ško­le. Dá­le jsou pod­po­ro­vá­ny ex­tra­ku­ri­ku­lár­ní ak­ti­vi­ty, spo­lu­prá­ce s ro­di­či dě­tí a žá­ků, ka­ri­é­ro­vé po­ra­den­ství žá­ků a ak­ti­vi­ty roz­ví­je­jí­cí me­to­dy vý­u­ky s vy­u­ži­tím ICT.

Plakát ŠABLONY II.

Výsledek obrázku pro zš a mš šablony II