Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina

 

Základní informace

 

Školní družina je nedílnou součástí ZŠ a MŠ Dubnice.  Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní ŠD i funkci sociální, tj. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování.

ŠD má nově přidělenou I. třídu (v přízemí), ve které probíhá odpolední činnost. Může však využít všechny prostory ve škole podle potřeby a možností (tělocvičnu, ostatní třídy, chodbu, zahradu, sportovní hřiště atd.). Zaměstnání žáků probíhá podle výchovného a pracovního plánu vychovatelky a je přizpůsobováno povětrnostním podmínkám a plánu školy.

 

Vychovatelky ŠD:

Martina Peřinová

Barbora Kopecká

Iva Hujková, DiS.

 

 

Týdenní plán učiva 2021/2022

 

Pondělí

literární činnosti, činnost odpočinková, diskuze, relaxace, tvoření

Úterý

literární činnosti, tvořivé činnosti

Středa

literární činnosti

Čtvrtek

literární činnosti, sportovní činnost – sportovní hry v tělocvičně a venku na hřišti

Pátek

literární činnosti příprava na vyučování – tematické hry, pracovní listy, interaktivní tabule

 

 

Dokumenty školní družiny

naše motto:

snimek-obrazovky--73-.png

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Dubnice

Vnitřní řád ŠD

Provozní řád ŠD

Zápisní lístek do ŠD

 

 

Školní družina a plán činnosti
ve školním roce 2021/2022
 

Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: „Jaro, léto, podzim, zima – v družině je vždycky prima.“

Oddělení školní družiny se  podle možností zapojují  do školních projektů, soutěží a do akcí pořádaných OÚ Dubnice.

Činnost ŠD zahrnuje čtyři formy vzdělávání:

 1. pravidelná činnost – organizované aktivity zájmového nebo tělovýchovného charakteru
 2. příležitostné akce – nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností (besídky, slavnosti, výlety, různá vystoupení)
 3. odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek
 4. příprava na vyučování – didaktické hry, tematické vycházky a činnosti

Příležitostné akce:

 • přivítání prvňáčků
 • výroba dárků na Vítání občánků
 • Halloween
 • pečení cukroví
 • Vánoční trhy
 • zápis budoucích prvňáčků
 • výzdoba na ples školy a OÚ
 • mezinárodní den matek – výroba dárečků
 • mezinárodní den dětí – den soutěží a her
 • turnaj ve vybíjené
 • spaní ve škole
 • drakiáda

Charakteristika a zaměření tematických bloků:

Září

Družinka je kamarád, bezpečně do školy, navazování kamarádských vztahů

Říjen

Barevný podzim

Listopad

Svět pohádek

Prosinec

Vánoční čas

Leden

Paní zima je tu

Únor

Místo, kde bydlím, adresa (psaní pohledů a dopisů)

Březen

Příroda se probouzí, Velikonoce a jejich tradice

Duben

Pozor, stůj, rozhlédni se!

Květen

Planety sluneční soustavy, Země

Červen

Všude žijí děti, cizí země a jejich odlišnosti

 

Září - Družinka je kamarád, bezpečně do školy, navazování kamarádských vztahů

Společně s novými žáky se seznámíme s novým, neznámým prostředím a povinnostmi a právy dětí. Naučíme se novým pravidlům vzájemných vztahů, chování a komunikace.  Těmito pravidly se začneme řídit ve škole. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v prostorách školy, družiny, areálu školy i okolí školy.

Pedagogický záměr:

* získat jistotu v novém kolektivu ŠD, důvěřovat vychovatelkám, navazovat kamarádské vztahy
* adaptovat se v novém prostředí
* pochopit co je dobré a co je špatné a umět je rozlišovat
* učit se vzájemně domluvit a řešit spory
* dodržovat společná pravidla
* seznámit děti s jejich právy a povinnostmi
* učit se vzájemné toleranci
* umět vyjádřit svoje pocity a prožitky

Říjen - Barevný podzim

V naší obci je krásná příroda, ke které máme blízko, a proto můžeme pozorovat proměny, které nám nabízí barevný podzim. Naším úkolem je upevňovat znalosti dětí a dále je rozšiřovat.

Pedagogický záměr:

* rozvoj estetického vnímání podzimní krajiny a všímat si změn v přírodě
* prakticky se seznámíme s rostlinami, které na podzim vypadají jinak než je známe
* podzim ovlivňuje i život živočichů - naučíme se jim pomáhat
* při činnostech budeme užívat všechny smysly (hmat, sluch, čich) a rozvíjet je
* kladný vztah k přírodě a její ochrana
* vyjadřovat své pocity a prožitky jinou formou, než jen mluvenou
* učit se poznávat podle sluchu, čichu a hmatu
* umět se orientovat v prostoru
* rozvoj estetického vnímání
* rozšířit znalosti o přírodě (živé i neživé)
* upevňovat u dětí zdravý životní styl

Listopad - Svět pohádek

Snažíme se ho u dětí vzbudit a ukázat jim, jaké kouzlo skrývá svět knih. Náš cíl je vést děti ke kladnému vztahu ke knihám, k četbě a návštěvě knihoven.

Pedagogický záměr:

* rozvoj slovní zásoby
* vybudovat kladný vztah ke čtenému slovu
* naučit se rozlišovat dobro a zlo a podle toho se také chovat
* podporovat vzájemnou komunikaci a kladné vztahy ve skupině
* vést děti ke správnému zacházení s knihou
* učit děti samostatnému projevu a dokázat vyjádřit svůj názor
* pomocí dramatizace rozvíjet improvizaci, fantazii
* podporovat dětskou fantazii
* vést děti ke vhodnému výběru knihy
* upozornit na vliv médií (internet, reklama) na osobnostní rozvoj dítěte

Prosinec - Vánoční čas

V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice, zvyky, na přípravy Vánoc ve ŠD. Je třeba si Vánoce užít v klidu a pohodě, bez spěchu a stresu.
Je důležité děti aktivně zapojit, podpořit estetické vnímání, cítění a prožívání a posílit citové vztahy ke svým nejbližším. (Při organizaci činností na tento měsíc respektujeme děti z rodin, které vánoční tradice nedodržují.)

Pedagogický záměr:

* při společných přípravách upevnit vzájemné vztahy ve skupině
* osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných zemích
* zapamatovat si texty básní a říkadel, písní a umět je reprodukovat
* slovně, výtvarně, pohybově i dramaticky vyjádřit své prožitky, představivost a fantazii
* bezpečně zacházet s pracovními nástroji (nůžky, váleček, formičky)
* umět se radovat ze své vlastní práce
* vnímat a rozlišovat všemi smysly

Leden - Paní Zima je tu!

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu a změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že sport je velmi důležitý pro naše zdraví a pohodu. Dbáme i na bezpečnost svou i druhých. Tímto také navážeme na lidské tělo a jeho poznávání.

Pedagogický záměr:

* používat smysly a při poznávání vlastnosti sněhu a ledu smysly rozvíjet
* rozvíjení paměti a pozornosti
* rozvoj pohybových schopností a dovedností
* učit děti zdravému životnímu stylu a životosprávě
* poznávat lidské tělo a pečovat o něj
* rozvoj sportovních a pohybových aktivit a získání kladného vztahu ke sportu,  
k pohybu
* podporovat myšlení

Únor - Místo, kde bydlím adresa (psaní pohledů a dopisů)

Záměrem je seznámit děti s pojmy: rodina, domov, vztahy v rodině, starostlivost, péče. Chceme dětem ukázat a připomenout, jak je rodina důležitá, že všechny děti nemají takové štěstí mít rodinu. Zasvěcujeme děti do tajů mezilidských vztahů, učíme je lásce k domovu, ke své vlasti. Učíme je důležitým slovům: láska, štěstí, rodina, domov.

Pedagogický záměr:

* uvědomění si důležitosti rodiny
* posílit mezilidské vztahy a cítění u dětí
* zjištění, jak je krásné mít kamarády
* posílení kamarádských vztahů, sebedůvěry a zdravého sebevědomí
* umět se orientovat ve svém okolí
* znalost základních pojmů

Březen - Příroda se probouzí, Velikonoce

V tomto bloku si uvědomíme změn v přírodě spojené s příchodem jara. Při pozorování jarní přírody budeme rozvíjet poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím. Vnímání jarních krás.

Pedagogický záměr:

* vítání jara a jeho vnímání
* rozlišování proměn přírody
* poznávání rostlin, živočichů
* vnímání změn počasí
* jak působí jaro na člověka
* rozvoj estetického vnímání

Duben - Pozor, stůj, rozhlédni se!

Naším záměrem je naučit děti, jak se chovat v silničním provozu, chování na silnici.Velmi důležitá je znalost, bezpečnost a pozornost. Řekneme si, jak předcházet úrazům a naučíme se, co dělat, když jsme svědky dopravní nehody. Získáme nové znalosti o pravidlech silničního provozu.

Pedagogický záměr:

* znalost chování v silničním provozu, na chodníku
* znalost dopravních značek
* znalost pravidel silničního provozu
* jak ošetřit drobná zranění
* jak předcházet nebezpečí
* umět řešit problémy
* rozvoj komunikace

Květen – Planety sluneční soustavy, Země

V tomto bloku se budeme snažit objasnit dětem základní pojmy: vesmír, planeta, Země
a země jako místo, kde žijeme. Zaměříme se na ekologii, čistotu životního prostředí, jeho ochranu. Ukážeme nutnost třídění odpadu a budeme se snažit učit přírodě pomáhat a ne jí škodit.

Pedagogický záměr:

* vytvoření správných životních hodnot, postojů a názorů na přírodu a životní prostředí
* rozvíjet citový vztah k přírodě, k místu kde žijeme
* chránit nejen své okolí, ale i přírodu
* osvojení základních lidských hodnot
* rozvíjet poznatky a dovednosti
* posílit dětskou zvídavost, zájem dětí z objevování
* naučit se, jak nakládat s odpady
* učit se řešit problémy

Červen - Všude žijí děti, cizí země a jejich odlišnosti

V tomto bloku se zaměříme na vytváření kladných pocitů nejen ke svým kamarádům
a spolužákům, ale půjde také o pochopení jiných skupin obyvatel jiné národnosti, kteří mluví jiným jazykem, mají jiné zvyky a jiný životní styl. Řekneme si, že všechny děti nemají to štěstí být zdravé a vysvětlíme si, jak se správně chovat k osobám handicapovaným (vysvětlení pojmů).

Pedagogický záměr:

* vytvořit kladný vztah ke svým kamarádům
* hledat řešení ke společné domluvě, vždy se snažit domluvit
* poznávat kulturu jiných zemí
* nedělat si naschvály a snažit se vycházet si vstříc
* podporovat vzájemnou komunikaci
* umět projevit svůj názor