Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola

skola.jpg

 

Základní škola Dubnice je málotřídní škola.

Zajišťuje výuku pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ ve třech třídách, jeden ročník

samostatně (nejpočetnější), ve dvou třídách vždy po 2 odděleních.

Spojené ročníky umožňují spolupráci, práci ve skupinách, nutí žáky

k větší míře samostatnosti. Vzájemné soužití a propojení aktivit ve všech ročnících

při akcích pořádaných školou smazává rozdíl mezi mladšími a staršími dětmi.

Také agresivní chování a anonymita v chování se eliminují na minimum.

 

- logopedická a dyslektická péče

- letní a zimní ozdravné pobyty

- výuka anglického jazyka od 1. ročníku

- bohatá nabídka zájmové činnosti

(ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto kroužky: konverzace v anglickém jazyce, čtenářský klub, hra na flétnu, deskové hry, keramický kroužek, badatelský klub, netradiční hry, počítačový kroužek pro 1. a 2. ročník)

- plavecký výcvik od 1. - 5. ročníku

 

 

Ve školním roce 2021/2022 je 39 žáků školy rozděleno do tříd:

 

I. třída (1. ročník) - třídní učitelka Mgr. Ivana Ježková

II. třída (2.+3. ročník) - třídní učitelka Bc. Michaela Lacková, asistent pedagoga Petra Hodná

III. třída (4. ročník) - třídní učitelka Mgr. Jaroslava Hujková, asistentky pedagoga Martina Peřinová a Barbora Kopecká

IV. třída (5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Markéta Marušáková

 

 

 

Velikost školy 

Škola sdružuje:

1) mateřskou školu s kapacitou 30 dětí

2) základní školu s kapacitou 55 žáků

3) školní družinu s kapacitou 45 žáků

4) školní jídelnu s kapacitou 100 jídel (vaří a vydává)

 

Charakteristika školy

Naše škola se zaměřuje na výchovu žáků:

1) k pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí

2) ke zdravému způsobu života, k péči o zdravý vývoj jedince

3) k součinnosti života školy se životem v obci

 

Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je vytvořit ze školy

příjemné a bezpečné místo, kde:

  • Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých individuálních možností,

        schopností a potřeb.

Jsou stimulováni nejschopnější, povzbuzováni méněnadaní, a chráněni a podporováni nejslabší tak,  aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělání. 

  • Je podporován zdravý vývoj každého žáka v prostředí psychické, fyzické a sociální jistoty. 

Pro zdravý vývoj žáka je přizpůsoben rozvrh hodin, zimní a letní ozdravné pobyty, aktivní trávení přestávek a relaxace, péče o zdravé stravování (Školní mléko, Ovoce do škol), plavecký výcvik ve všech ročnících, zapojení do EVVO (Ekocentrum Brniště). Každému žákovi je dána možnost zažít úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, posuzování probíhá na základě individuálních výsledků.

  • Učitel a žák jsou partneři v přátelské a vstřícné atmosféře.

Dítě přichází do 1. třídy plné očekávání a zájmu. Úkolem učitelů je vychovat z něho spokojeného žáka, který z naší školy odejde s pozitivním vztahem k dalšímu vzdělávání. S pojetím výuky orientované na žáka má každé dítě šanci být úspěšné a spokojené, protože se učí podle svých možností a potřeb.

 

Dlouhodobé projekty školy

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.

Některé projekty jsou třídní jiné ročníkové či školní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivnost vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.    O zapojení třídy a školy do projekturozhodují žáci se svými učiteli.

    Vícedenní projekty ve  škole (1x za 2 měsíce) - tyto projekty probíhají v rámci vyučování a volného času žáků, zapojení je dobrovolné (ze strany žáků i vyučujících). Jsou součástí Minimálního preventivního programu a  zaměřují se  na určitou oblast lidského počínání jako prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů.

     Týdenní projekty na ozdravných pobytech (2x ročně)  – projekty probíhají napříč školou, žáci jsou seskupení do skupin na základě losu. Daný projekt probíhá místo vyučování a je zaměřen výukově. Dotýká se určitého tématu a je pro všechny povinný i když hodnocené jsou celé skupiny. Podíl jednotlivce na celkovém výsledku skupiny hodnotí  žáci sami. Využívá se přitom kooperativního a skupinového vyučování.

          Jednodenní projekty – projekty zaměřené na oblast EVVO a prevence.

       Celoroční projekty – v rámci těchto projektů naše škola  spolupracuje s těmito subjekty:

1.  KOVOŠROT DĚČÍN – soutěž ve sběru odpadového materiálu (papír, pet lahve, tetrapaky)

2.  ASEKOL – odběr přenosných baterií a akumulátorů

3.  RECYKLOHRANÍ – jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

4.  M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)

  p9050190--800x599-.jpg